Katalog

Üyelik Sözleşmesi

Bölüm 1. Giriş

AYMNET  ve ABG(AYMNET Bağımsız Girişimcisi) ’leri arasında sözleşmeye dayanan bağlayıcı bir ilişki vardır.

 1. Sözleşme: AYMNET İş Kuralları bir AYMNET işi’ ne ilişkin kural ve koşulları içerir. Her ABG’ nin AYMNET ve diğer ABG’ ler ile arasındaki haklarını, görevlerini, sorumluluklarını ve hukuki ilişkilerini tanımlar. Ek AYMNET Politikaları,  ABG Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. Bu eklerin, ABG Sözleşmesi’nin bir parçası olduğunu başvuranların ABG olmak için Aymnet.com.tr üzerinden kayıt esnasında onayladıkları belge ile kabul edilmiş sayılır. Tüm ABG’ler, ABG Sözleşmesi koşulları çerçevesinde iyi niyetli olmakla ve dürüst davranmakla yükümlüdürler.
 2. Bir ABG Sözleşmesinin koşulları: ABG Sözleşmesi’nin kayıt esnasında onayı ile birlikte ABG, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni satın almaya ve bunları yeniden başkalarına satmaya, AYMNET Girişimci İş Planı kapsamında prim kazanmaya ve, yeterlik kazanmaya (kalifikasyon), ödüllere ve teşviklere ulaşmaya ve takdir edilmeye hak kazanır.
 3. Değişiklikler: AYMNET ihtiyaç halinde AYMNET İş Kuralları’nı ve Politikaları’nı ve ABG Sözleşmesi’nin diğer hükümlerini ve eklerini, tamamen veya kısmen değiştirebilir. Tüm değişiklikler yayın tarihinde veya duyuruda belirtilen şekilde yürürlüğe girer.
 4. Bölünebilirlik: Mevcut bir kuralın veya alt kuralın mahkeme yahut başka bir yetkili makam tarafından geçersiz ilan edilmesi halinde, bu durum geri kalan AYMNET İş Kuralları ve Politikaları’nın geçerliliğini etkilemez.
 5. Burada belirtilen hiçbir şey ABG’nin, yasaların kendisine tanıdığı koruma haklarından feragat etmesini gerektirmez. Bu kural ve politikalar AYMNET’in faaliyet gösterdiği tüm bölgeleri kapsar.

Bölüm 2. Terimler, Tarifler ve Tanımlar

AYMNET Şirketi: Aktif Yaşam Merkezi Network ifadesinin kısaltması olup şirketin unvanıdır. Ayrıca, doğrudan satış pazarlama sistemini benimsediğini ifade eder.

ABG: AYMNET Bağımsız Girişimcisi’nin kısaltması olup, AYMNET misyon ve vizyonuna gönül veren girişimcileri ifade eder.

ABG Sözleşmesi: ABG ile AYMNET arasında yapılan sözleşmenin koşullarını belirleyen ABG Başvurusu ve bununla bağlantılı belgeler kastedilmektedir.

BİN-SİS: Aktif Yaşam Merkezi E-Ticaret Sistemi olup, tüm üyelerin ve girişimcilerin ürün kataloğu, siparişi ve iş modeline ilişkin raporlama ve kurum için eğitim-iletişim portalıdır.

ABG Kaydı: Aday AYMNET bağımsız girişimcisi tarafından aymnet.com.tr üzerinden yapılan kayıt veya gönderilen link üzerinden yapılan kayıt sürecidir. 

ABG: Bir AYMNET Bağımsız girişimcisi . ABG kaydı yapan gerçek ve tüzel kişi. Bir ABG, ticari temsilci, acente veya komisyoncu değil, bir sözleşmenin bağımsız taraflarından birisidir. Kendi adına ve kendi hesabına AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni alır ve satar. Bazı ABG’ler yeterlik kazanıp AYMNET tarafından takdir edilerek Yeşim girişimci, İnci Girişimci, Safir Girişimci vb. unvanlar alabilirler.

Kurumsal ABG: Başlangıçta AYMNET tarafından belirlenen puan/tutar da bir defada indirimsiz ürün alarak satın alma, satma ve organizasyon kurma hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişi.

Aktif Yaşam Merkezi Ofisleri: ABG’ler tarafından bağımsız olarak AYMNET işi kapsamında ürün satışı/tanıtımı, AYMNET Girişimci İş Planı sunumu, müşteri edinme ve takibi, ekip toplantıları v.b. faaliyetleri yapmak üzere AYMNET’ten izin almak ve yasal prosedürlere uymak suretiyle kurulan ABG’lere ait bireysel ofislerdir.

ABG Faaliyeti: AYMNET İşi’ni tanıtmak veya kurmak amacıyla yapılan her çeşit faaliyet olarak tanımlamaktadır.

AYMNET Girişimci İş Planı:   ABG Sözleşmesi uyarınca AYMNET tarafından sunulan ürünler, pazarlama, destek ve ödeme sistemi. ABG’ler için ürün satışlarına dayanan Prim, Ücret veya Komisyon ödemelerinin ve teşviklerinin açıklandığı şekilde hesaplanması için uygulanan sistem.

AYMNET İş Politikaları: AYMNET İş Kuralları ve ABG Sözleşmesi ile bağlantılı olarak AYMNET tarafından gerekli görüldüğünde yenilenebilen diğer AYMNET Politikaları dahil resmi AYMNET literatüründe öngörülen kurallar ve politikalar.

AYMNET ürünleri: ABG’lere satış ve pazarlama amacıyla AYMNET tarafından temin edilen tüm mallar.

AYMNET Hizmetleri: ABG’lere satış, liderlik ve reklam amacıyla AYMNET tarafından temin edilen tüm hizmetler.

Prim, ücret veya Komisyon: AYMNET’in bir ABG’ye - AYMNET Girişimci İş Planı uyarınca – kendisi ve grubu tarafından yapılan AYMNET Ürünleri satışlarına dayanarak yaptığı ödemeler.

Şube/Pazar: Bir ülkede AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nı sunan AYMNET Şirketi.

Kariyer: ABG’ler tarafından yeterlik kazanılarak hak edilen AYMNET tarafından önceden belirlenmiş yeşim girişimci, inci girişimci, safir girişimci, yakut girişimci, zümrüt girişimci, diamond girişimci vb. unvanları ifade eder.

Aktiflik: ABG’nin belirlenen prim ve ücretlere hak kazanabilmesi için her ayın ilk günü ile son günü arasında Aymnet.com.tr üzerinden şahsi ürün alış verişidir. Minimum aktiflik tutar-puanı değişiklik gösterebilir.

Resmi  AYMNET   literatürü:   ABG’lerin AYMNET’den   temin edebilecekleri, AYMNET tarafından veya AYMNET için üretilmiş bilgi amaçlı dergiler, broşürler, ürün bilgilendirme broşürleri, ürün etiketleri, ses ve video kasetler, CD-ROM’lar ve  diğer basılı yada sesli/görüntülü materyaller.

Resmi AYMNET Web Sitesi: AYMNET, AYMNET Girişimci İş Fırsatı veya AYMNET Ürün ve Hizmetleri üzerine bilgiler veren, sahibinin AYMNET olduğu veya AYMNET tarafından yönetilen yahut site içeriği sahibinin AYMNET olduğu herhangi bir web sitesi: www.aymnet.com.tr

Yeterlik (Kalifikasyon), Yeterlik Kazanmış (Kalifiye Olmuş) veya Yeterlik Kazanmak (kalifiye Olmak): AYMNET Satış ve Pazarlama El Kitabı uyarınca prim ve ödüller kazanmak amacıyla tanımlanmış kriterlere ulaşılması.

Perakende müşteri: Bir ABG aracılığı ve satış sözleşmesi ile yada şahsi aymnet üzerinden aldığı e-ticaret sitelerinden doğrudan satış yapılan kimsedir.

Bölüm 3. Bir ABG Olmak

 1. Aymnet.com.tr üzerinden ABG sözleşmesini onaylamak suretiyle kayıt olup belirlenen girişimci paketlerinden herhangi birinin satın alınması ile ABG olunur.
 2. Karı Koca ve Birinci Derece Akraba ABG’ler: Eğer hem koca hem karısı yada Birinci Derece Akraba ile AYMNET İşi kurmak istiyorsa, tek bir ABG olarak lider olabilecekleri gibi kendi hatlarında olmak kaydıyla ayrı ayrı da ABG olabilirler. Eşlerden ve Birinci Derece Akrabalardan biri halen ABG ise diğer kişi ABG olmayı seçtikten sonra o kişinin hattına katılmalıdır.
  1. AYMNET İşi üzerinde her ikisinin adının olup olmadığına bakılmaksızın bir koca ile eşinin veya Birinci Derece Akrabanın kendi AYMNET İşleri’ni tek bir hükmi varlık olarak yürüttükleri  varsayılmaktadır.  Bu nedenle,  AYMNET İş Kuralları açısından eşlerin ve Birinci Derece Akrabaların hepsinin de davranışları dikkate alınmaktadır.
  2. Farklı Liderlik Hatlarında veya aynı Liderlik Hattında olduklarına bakılmaksızın AYMNET İşi yürüten iki ABG evlenirlerse mevcut hatlarından kariyerlerine devam edebilirler ancak kendi iş hacimlerini ve girişimci kayıtlarını diğer hattaki eşine kaydıramazlar.
  3. Terk durumunda terk edilen AYMNET İşi, web sitesindeki hesabı kapatılarak yeri boş bırakılır. Geri dönme yada başka birine devretme durumu söz konusu değildir.
  4. Eşler ayrı lisanslarla çalışıyor iseler karar toplantıları ve sertifika programlarına sadece kalifiye olan kariyerdeki ABG’ler katılım gösterebilir. Diğer etkinliklerde bu şart aranmaz.
  5. Bir ABG, AYMNET işini eş ve 1. Derece akrabalarına ücret almaksızın site üzerinden / yada mail göndererek yapabileceği başvuru ile devredebilir.
  6. Bir ABG Aymnet.com.tr  üzerinden ve ıslak imzalı bir dilekçe ile AYMNET işi kapsamında kendisine ödenmesi gereken prim ve hak edişlerin ödenmesi için eş ve 1. Derece akrabalarının banka hesap bilgilerini kullanabilir. Farklı kişilere hakkediş ödemeleri yapılamaz.
 3. ABG Olma Koşulları: AYMNET’in ve herhangi bir kişinin ABG sözleşmesini onaylama konusundaki takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla AYMNET ile bir ABG Sözleşmesi yapan kişi aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:
  1. Sözleşme yapma ehliyetine sahip olmak, reşit olmak ve kısıtlanmamış olmak yeterlidir.
  2. Başvuru sahibi veya başvuru sahibinin eşi daha önce sona eren veya yenilenmemiş olan bir ABG Sözleşmesi kapsamında faaliyette bulunmuşsa, AYMNET etik kurulu tarafından ihraç edilmemiş olmak kaydıyla yeniden sözleşme yapabilir.
  3. ABG’likten istifa edilmiş olması halinde, yeniden ABG olmak için istifanın kabul tarihinden itibaren en az altı (6) aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
  4. Aynı pazarda başka bir AYMNET İşi’ne sahip olmamak.
 4. ABG Başvurusu’nun Kabulü  veya Reddi: AYMNET, bir ABG Başvurusu’nu kabul veya reddetme hakkını saklı tutar.
 5. Kabul ve Başlama: Aymnet.com.tr üzerinden ABG sözleşmesini onaylamak suretiyle kayıt olup belirlenen girişimci paketlerinden herhangi birinin satın alınarak ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ABG üyeliği başlar.
 6. Sözleşme Süresi: ABG Sözleşmesi süresizdir.
 7. Sözleşmenin Feshi ve Sona Erme: Bir ABG her zaman, yazılı bildirimde bulunarak ABG’likten istifa edebilir.  (ürün iadesi ve iptali ürünlü istifa sayılmakta olup sözleşme fesh edilir. )

Ayrıca sözleşme, şartlarına uyulmaması halinde, AYMNET Etik kurulunun yaptığı soruşturma sonucunda vereceği ihraç kararı ile birlikte de sona erdirilebilir.

 1. Geri Satın Alma Kuralı: Bir ABG’nin sözleşme feshinden kaynaklı elindeki ürünlerin geri alınması AYMNET’in ürün iade koşullarına bağlıdır.
 2. Bir Tüzel Kişilik aracılığıyla Yürütülen AYMNET İşi: ABG Sözleşmesi’nin bir tarafı, sözleşmede tanımlanmış gereklere ve koşullara uymak kaydıyla,  bir tüzel kişilik olabilir.

Bir tüzel kişilik adına ABG Sözleşmesini onaylayan kişi o tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olmalıdır. Temsile yetkili kişi AYMNET İş Kuralları’nın 3.3 nolu bölümünde belirtilen niteliklere kişisel olarak uymalıdır.  Başlangıçtaki kurumsal abg kaldırılabilir

Bir tüzel kişilikten AYMNET’in istediği bilgi ve belgeleri temin etmelidir.

 1. Komplo; İhlal Nedeni: Bir ABG başka bir kişiyle birlikte ABG Sözleşmesi’ni ihlal edecek veya ihlaline neden olacak bir komploya katılmayacaktır.
 2. Açıklamalar ve Garantiler: Bir ABG, AYMNET ile ilgili yanlış tanıtım yapmayacak, yanlış beyanda bulunmayacak veya sahte bahanelerle ABG sözleşmesinin kabulü için AYMNET’i kandırmayacaktır. AYMNET İş Kuralları’nın 3.3 nolu bölümünde belirtilen açıklama ve garantiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yapılan açıklamaları ve garantileri ihlal etmeyecektir.

Bir ABG, AYMNET ve AYMNET işi ile ilgili tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinde şirketin kural ve politikalarına bağlı kalmayı işbu sözleşme ile kabul eder.

 1. Yetki Verilmemiş İş Faaliyetleri:

Hiçbir ABG, AYMNET’in henüz girmemiş olduğu pazarlarda izinsiz ABG faaliyetleri yürütemez.

Bölüm 4. ABG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Bir ABG her zaman profesyonel, nazik, saygılı davranacak ve AYMNET İş’ini mali yönden sorumlu ve ciddi bir tarzda (aşağıdaki maddelerde bütünsel olarak ele alınmıştır). ABG hiçbir zaman zorlama satış yapmayacak, aldatıcı veya yanıltıcı satış ve pazarlama uygulamalarında bulunmayacaktır.  Baskıyla kredi kullandırarak borca sokturularak işe kimseyi dahil etmemelidir.

 1. Sözleşme Yükümlülüğü: Bir ABG AYMNET İş Kuralları ve AYMNET Politikaları’nda belirtilen sorumluluklara ve koşullara uymak zorundadır.
  1. İhlallerin Rapor Edilmesi: Bir ABG, başka bir ABG’nin gerçek, potansiyel veya tehdit mahiyetinde AYMNET İş Kuralları ve Politikaları’nı veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler dahil ABG Sözleşmesi’ni ihlali ile ilgili bilgiyi hemen AYMNET Etik Kurulu’na bildirmekle (etik@aymnet.com.tr)  yükümlüdür.
  2. Araştırmada İşbirliği: ABG, AYMNET Etik Kurallarında açıklanan sürece uygun olarak AYMNET tarafından yapılan herhangi bir araştırmada AYMNET ile işbirliği yapacaktır.

4.2AYMNET ürünlerinin Satın Alınması

 1. Bir ABG AYMNET Girişimci İş Planı kapsamındaki ödül ve teşviklere hak kazanabilmek için, AYMNET Ürün ve Hizmetlerini doğrudan doğruya AYMNET’den satın almalıdır. Bir ABG başka bir ABG ve/veya üyelere AYMNET Ürün ve Hizmetleri satmamalıdır.

4.3İthalat/ İhracat/ Perakende Satış Noktaları/ Kitle Pazarlama:

 1. ABG’ler AYMNET’in faaliyette bulunduğu herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye ihracat veya ithalat yapmayacak yada ithalat veya ihracat olduğunu bilerek satış yapmayacaktır.
 2. ABG’ler Aktif Yaşam Merkezi Ofisleri dışında herhangi bir perakende satış yerinde (kurumsal yada tüzel üyelik hariç) yada farklı ürünlerin satışı yapılan e-ticaret sitelerinde AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni sergilemeyecek veya satmayacak yada sergilenmesine, satılmasına izin vermeyecektir. İstisnai (fuar tanıtım yerleri festival vs )durumlarda Aymnet e bilgi verecek ve izin alacaktır.
 3. ABG’ler, müşteri sağlamak, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin satışını teşvik etmek, veya AYMNET Girişimci İş Planını açıklamak veya sergilemek veya kişileri ABG olmak için teşvik etmek amacıyla kitle haberleşme araçlarında AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin reklamını yapmayacak veya herhangi bir yayın ve kitle iletişim yöntemi kullanmayacaktır. Bu kapsamda, örnek olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere kitlesel postalama, tele-pazarlama, radyo, televizyon, istenmeden gönderilen e-posta mesajları, tezgah üzerinde pazarlama, Web sitelerinde, (satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme, kampanya usulüyle çalışan siteler de dâhil diğer internet siteleri) gibi bir yöntem kullanılmayacaktır.

Ancak, perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım stantları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

Herhangi bir sosyal iletişim aracını kullanırken ABG’ler AYMNET İş Kuralları, AYMNET Politikaları ve aynı zamanda ilgili sosyal iletişim sitesinin koşul ve şartlarına uymak zorundadır.

AYMNET tarafından yazılı olarak onaylanmış olmak şartı ile, Bir ABG AYMNET İşi’ni, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni tanıtmak amacıyla  (sadece aymnet ürünlerinin olduğu) bir web sitesine sahip olabilir. Yaptığı web sitesinde Aymnet Bağımsız girişimcisi olduğunu bildirmek zorundadır. Direk AYMNET adını kullanamaz.

AYMNET tarafından yazılı olarak onaylanmış olmak şartı ile, Bir ABG AYMNET İşi’ni, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni tanıtmak amacıyla bir sosyal medya hesabına sahip olabilir ve bu kanaldan tanıtım, satış yapabilir. Sosyal medya hesaplarında  Aymnet Bağımsız girişimcisi olduğunu bildirmek zorundadır. Direk AYMNET adını kullanamaz.

 1. ABG’ler AYMNET’in desteklediği bir etkinlik veya medya mecrasından AYMNET dışı ürün veya hizmetlerin satışı, tanıtımı için yararlanmayacak yada AYMNET dışı ürün ve hizmetlerin satış ve tanıtımından kazanç sağlamayacaktır. Bu aynı zamanda, ABG’leri veya adayları hedefleyen yada onların yararına düzenlenen herhangi bir etkinlik veya medya mecrası için de geçerlidir. (aymnet etkinliği, kamp, tatil vs )
 2. Yanlış Tanıtım: ABG’ler  AYMNET İşi ve AYMNET Girişimci İş Planı ile ilgili olarak içerik ve koşullar yönünden yanlış, eksik ve uygun olmayan herhangi  bir faaliyette bulunmayacak, açıklama yapmayacak veya AYMNET İşi’ni ve AYMNET Girişimci İş Planı’nı destekleyen veya bunlarla bağlantılı açıklamalar yapmaktan kaçınmayacaktır. AYMNET ürünleriyle ilgili açıklamalar sadece kelimesi kelimesine o pazarda kullanmak amacıyla hazırlanmış ve kullanılması onaylanmış resmi AYMNET web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından alınarak yapılabilir.

Bu nedenle ABG aşağıdakileri yapmayacaktır;

 1. Resmi AYMNET sitesinde   olanlar dışında abartılı veya garanti edilmeyen iddialar ve/veya açıklamalar yapmak, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbi ve/veya sağlıkla ilgili iddialar/ açıklamalar, doktorlar ve/veya üçüncü şahıs veya kurumlar tarafından yapılan AYMNET Ürünleri ile ilgili açıklamalar da dahildir;
 2. Fiyatlar, kalite, standartlar, dereceler, içerik, stil veya model, ürünün kaynağı veya bulunabilirliği açısından AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni veya AYMNET tarafından dağıtılan ürünleri yanlış bir şekilde tanıtmak;
 3. AYMNET Ürünleri’ni veya AYMNET tarafından dağıtılan ürünleri verim, aksesuarlar, kullanım şekilleri ve yerleri veya faydaları yönünden aslında var olmayan özellikleri ile desteklendiği, onaylandığı veya sunulduğu şeklinde beyanda bulunmak;
 4. AYMNET’i, AYMNET Ürünleri’ni veya AYMNET’in dağıttığı ürünleri aldatıcı bir tarzda sunmak veya öyle davranmak veya AYMNET’in dağıtmadığı ürünleri AYMNET dağıtıyormuş gibi tanıtmak veya öyle hareket etmek.
 5. Kampanya dahilinde başka bir ABG’ye olumsuz mesaj vermek, motivasyonunu bozmak, şirket, şirket yetkilileri ve diğer abg ler hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak. Bir ABG’nin, şirket ve şirket çalışanlarına ve diğer ABG’lere yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazmak, saygısız ifadelerde bulunmak.
 6. AYMNET’in etkinliklerinde veya AYMNET’ i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda genel örf, adet ve davranış kurallarına aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak.
 7. Yeniden Ambalajlama: ABG’ler yeniden ambalajlama yapamaz, veya AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin paketleri üzerindeki etiketlerini değiştiremez.
 8. Müşteri Satış Sözleşmesi: Bir ABG, müşteriye satış sırasında ve üzerinde tarih bulunan satış sözleşmesi formunu doldurmalı ve bir nüshası AYMNET’e, bir nüshası müşteriye teslim edilmelidir. Aymnet.com.tr üzerinden iş materyalleri bölümünden temin edilmelidir.
 9. AYMNET Müşteri Memnuniyeti Politikası: ABG’ler, AYMNET Müşteri Memnuniyeti Politikasını bu bölüme ve konuyla ilgili verilen bilgilere göre uygulayacaklardır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
  1.  ABG’ler, bir müşteriden gelen şikayeti  AYMNET’e bildirecek ve konuyla ilgili bilgileri temin edip AYMNET’e iletecektir.
  2. Bir müşteri belirtilen süre içinde AYMNET Müşteri Memnuniyeti Politikası hizmeti talep ettiğinde, ABG müşteriye hemen seçenekleri sunacaktır:

(a) parasının tam olarak iadesi,

(b) benzeri bir ürünle değiştirme, veya

(c) başka bir şeyle değiştirmek üzere ürün bedelinin mahsup edilmesi;

 1. ABG’ler AYMNET’i şikayetten veya ürün iadesinden doğrudan sorumlu tutacak bir teklif veya uzlaşma yapamazlar.
 2. ABG’ler, girişimci paketi kapsamında aldığı ürünler ve müşterisinin aymnet.com.tr üzerinden yaptığı satın alımlar dışında AYMNET iade politikasından muaftır.
 3. AYMNET ürünlerinin kullanma talimatlarına aykırı yada yanlış kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
 4. Yürürlükteki Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallarla Uyum: ABG’ler kendi AYMNET İş’lerini yürüttükleri yerlerde geçerli tüm yasa, yönetmelik ve mevzuata uyacaklardır. ABG’ler, ABG’lerin ve / veya AYMNET’in itibarına zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.
 5. Aldatıcı veya Yasadışı Ticari Uygulamalar: Bir ABG, aldatıcı veya yasadışı ticari uygulama yapmayacaktır.
 6. Yasadışı iş Girişimleri veya Faaliyetleri: Bir ABG yasadışı veya kanunsuz iş girişimi yürütmeyecek veya yasadışı yahut kanunsuz iş faaliyetinde bulunmayacak yada böyle bir faaliyete katılmayacaktır.
 7. ABG’nin İlişkisi: ABG kendisini bir AYMNET çalışanı olarak tanıtamaz, bunu ima edemez veya böyle anlaşılacak tarzda davranamaz yada AYMNET ile yapılan bir sözleşme kapsamında bağımsız bir sözleşme tarafı olması dışında kendisini başka bir şekilde tanıtamaz ve hareket edemez.
 8. AYMNET İşi Dışı Satış Faaliyetleri: ABG’ler, AYMNET dışı ürün ve hizmetlerle veya AYMNET dışı izin verilmiş iş faaliyetlerinde bulunurlarsa aşağıdaki koşullara uymaları gerekmektedir:
  1. Şahsen AYMNET Ürünleri dışında başka ürünleri veya hizmetleri  satan bir ABG, kendisinin kişisel olarak lideri olduğu yada  başka bir ABG’yi bu ürün ve hizmetleri satması için ikna etmeye çalışmayacak, başka bir ABG’ye bu ürün ve hizmetleri satmasını teklif etmeyecektir. Bu bağlamda ikna etmek demek başka bir ABG’yi, gelir elde etmek amacıyla veya başka bir amaçla olsun olmasın, başka bir ürün veya hizmeti satmaya razı etmek (veya razı etmeye teşebbüs etmek) anlamına gelmektedir.
  2. ABG, özellikle kendi bilgisi dahilinde kişisel Liderlik Hattından olan veya bu hatla bağlantılı olanlar dahil kendisinin kişisel olarak liderlik etmediği kişilerden, başka iş girişimlerini tanıtmak ve yaymak için yararlanmayacaktır. Bir ABG müşterilerle muhatap olan profesyonel bir hizmet işinde ise (örn. oto tamir atölyesi, perakende satış yeri, berber veya güzellik salonu, hukuk, tıp, dişçilik veya muhasebe) ABG olan müşteriler bulabilir ve onlara hizmet verebilir. ABG’ler kişisel olarak lideri olmadıkları kişilerden aktif olarak yardımını isteyemez.
  3. Ne ABG ne de ABG’nin eşi/ 1.derece akrabaları veya ABG Sözleşmesi’nde adı olan başka bir kişi, AYMNET dışı işi tanıtmak, desteklemek için başka ABG’ler hakkındaki veya onlarla ilgili bilgilerden faydalanmayacaktır. 
  4. Bir ABG herhangi bir şekilde AYMNET faaliyetleri ile ilgili elden para alamaz
  5. ABG ler arası borç ürün alışverişi yapılamaz ve yapılmışsa AYMNET bundan sorumlu değildir.
  6. Bir ABG, AYMNET’e rakip olabilecek sektör yada şirketlerde iş yapamaz. Bu gibi durumlarda AYMNET ABG’nin Sözleşmesini fesh edebileceğini ABG peşinen kabul eder.
 9. Başka bir ABG faaliyetlerine müdahale; Hiçbir ABG, başka bir ABG’nin faaliyetlerine müdahale edemez. Özellikle aşağıdakiler başka bir ABG’nin işine müdahale sayılır (aşağıdaki liste yalnız örnekleri göstermektedir).
  1. Bir ABG’nin Liderlik Hattını değiştirmek, AYMNET İşi’ni transfer etmek veya terk etmek için ikna etmek veya buna teşebbüs etmek veya bir adayı lider etmek veya etmemek için teşvik etmek veya buna teşebbüs etmek; veya
  2. Bir ABG’nin, bir alt sıra ABG’yi eğitmeyi, motive etmeyi veya başka destekler vermeyi reddetmeye ikna etmek veya buna teşebbüs etmek; veya
  3. Bir ABG’nin, AYMNET İş Kuralları ve diğer AYMNET Politikaları dahil ABG Sözleşmesi’ni ihlal etmeye teşvik etmek veya buna teşebbüs etmek.
  4. Bir ABG’nin, AYMNET İş Kuralları’na uymayan davranışlara veya AYMNET dışı satış faaliyetleri yürütmeye ikna etmek veya buna teşebbüs etmek.
 10. Spamming (İstenmeyen e-posta): “Spamming”, birinin istenmeyen mesajları elektronik ortamda birey veya gruplara göndermesi anlamına gelir. (örn. faks, e-posta veya SMS mesajları) ABG’ler, önceden açık yazılı rızalarını almadan kişilere elektronik araçlarla mesaj göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde haberleşmeyecektir. Buna, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haber gurupları aracılığıyla e-posta göndermek, satın alınan posta adres listeleri, “güvenli listeler” veya kişilere yahut kurumlara ait başka listeler de dahildir.
  1. İş İlanları: ABG, iş arayan birisinin iş ilanına cevap veriyorsa yanıtının ilk paragrafında açıkça ona bir iş fırsatı sunduklarını, bunun bir ücretli iş imkanı olmadığını belirtmelidir. Yanıltıcı, aldatıcı ilanlar yapılamaz.
 11. AYMNET Girişimci İş Planı 'nın manipülasyonu: Bir ABG, AYMNET Girişimci iş  Planı’nı veya ödül şartlarını, primlere veya diğer ödül ve takdirlere ilişkin ödemelerin AYMNET tarafından belirtilen koşullara göre kazanılmadığı herhangi bir şekilde manipule edemez.

Aymnet, sahte organizasyon kurmak amacıyla, ABG Adayı Üyelik Bilgi Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Aymnet Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin sözleşmesini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar.

 1. Kişisel/İş Bilgilerinin Güncellenmesi: Bir ABG kişisel bilgilerinde (yani isim, adres v e telefon numaraları vs.) veya iş bilgilerinde (yani yeni bir ABG ve Müşteri eklenmesi, iş statüsünün değişmesi vs.) değişiklik olduğunda bunu AYMNET’e bildirmekle yükümlüdür.
 2. Özel Yaşam ve Gizlilik: Tüm ABG’lerin AYMNET Gizlilik Politikası’na, yürürlükteki kişisel verileri koruma kanunu ve yönetmeliklerine uymaları gerekmektedir. AYMNET İş Kuralları’nın AYMNET ticari isminin, ticari markalarının ve fikri mülkiyeti olan materyallerin kullanılmasıyla ilgili aşağıda örnek olarak  verilen  ancak  bunlarla  sınırlı olmayan, gizli ve fikri mülkiyetine sahip olduğu iş bilgileri olarak Liderlik Hattı bilgileri (yani AYMNET tarafından derlenen AYMNET İşi içindeki liderlik ilişkilerini kısmen veya tamamen açıklayan bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere ABG listeleri, liderlik ilişkisi şemaları ve bunlardan elde edilen bugünkü ve gelecekteki şekliyle bütün ABG veya AYMNET İş bilgileri bunlara dahildir), iş bilgileri, imalat ve ürün geliştirme, iş planları ve ABG satışları, kazançları ve diğer parasal bilgiler vb. AYMNET’in ticari açıdan avantaj sağlayan, benzersiz ve telif hakkı olan ticari sırlar ve iş sırları kabul edilmekte olup, AYMNET bunların fikri mülkiyetini muhafaza etmekte, gizli tutmakta ve bunları ticari sırlar ve   iş sırları kabul etmekte olup bunlar ABG Sözleşmesi kapsamında "Fikri Mülkiyet Bilgileri" olmaktadır.

ABG’ler, AYMNET Gizlilik Politikası’na uygun olarak, ilgili oldukları tüm liderlik hatları, liderlik hattı yapısı ve gruplarındaki ABG’ler hakkında AYMNET’den bilgi talep etme hakkına sahiptirler.

 1. İtibarın Riske Girmesi: Bir ABG AYMNET’in, AYMNET İşi’nin, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin ve başka ABG’lerin itibarını olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir faaliyet yürütemez.
 2. ABG’lerin Yaptığı Ürün Satışları: AYMNET ürünleri yalnız ABG’ler tarafından gösterilebilir ve/veya satılabilir. ABG’ler ürünleri ilan edilen ürün satış fiyat listesinde belirlenen fiyatların altında satamaz ve bedelsiz kampanyalar düzenleyemez. Bir ABG bir başka ABG’ye veya müşterisine ürün satamaz, tanıtım ve yönlendirme yapamaz. Bir ABG AYMNET tarafından onaylanmamış hiçbir web sitesinde, sanal pazarlarda, aracı sanal mağazalarda ürün satamaz.
 3. AYMNET Girişimci İş Fırsatı'nın ABG’ler Tarafından Sunumu: AYMNET Girişimci İş Fırsatı bir ABG adayına yalnız bir ABG tarafından tanıtılabilir.

Bölüm 5. Liderlerin Ek Sorumluluk ve Yükümlülükleri

 1. Liderlerin Genel Görevleri ve Sorumlulukları
  1. Liderleri, AYMNET Girişimci İş Planı’ nı etnik kökene, cinsiyete, milliyete veya dini yada politik inançlara bakılmaksızın herkese açık eşit bir fırsat olarak tanıtmalıdır.
  2. Liderler kendi şahsı ve menfaati adına bu sözleşme ve eklerinde tanımlanmamış şekillerde ekibindeki mevcut ABG ve yeni kaydedeceği ABG’den hiçbir ad altında talep ve vaatte bulunamaz. Örneğin:
 1. Belirli bir miktar hizmet satın alma talebi
 2. Belirli bir minimum stok tutma talebi
 3. Herhangi bir Eğitim ve Öğretim Materyali satın alma talebi
 4. Kariyer yaptırma için ön ödeme, borç ve kredi talebi
 5. Alt ekibe kayıt atama halinde aradaki ABG’lere yansıyan primlerin iade talebi
 6. Mevzuata aykırı ve etik dışı vaatler, vb.  
  1. Lider ABG’yi AYMNET İş Kuralları ve AYMNET Politikaları uyarınca eğitecek ve motive edecek veya bu eğitim ve motivasyonun gerçekleşmesini sağlamak amacıyla minimum Safir kariyerindeki ABG ile işbirliği yapacaktır.
  2. AYMNET stok bulundurmayı veya stok alımlarını gerekli bulmamaktadır. AYMNET Girişimci İş Planı kapsamındaki primler son tüketicilere yapılan satışlara dayanarak ödenir. Bu nedenle, bir ABG’nin AYMNET Girişimci İş Planı kapsamında prim almaya hak kazanması için ürünlerin, ABG’nin AYMNET’den satın aldığı ürün miktarı ile orantılı olarak, son tüketicilere satılması gerekir. AYMNET satın alınan ürünlerin son tüketicilere yapılan satışlarla orantılı olmadığına karar verirse bu durumda  tüm yeterlikleri, ödülleri ve teşvikleri alıkoyma hakkını saklı tutar. ABG’ler, AYMNET’in talep etmesi halinde, bu kurala bağlı olarak ilgili kanıtları AYMNET’e göndermek zorundadır.
  3. Kendisi ile lider olduğu ABG’ler arasındaki bağımsız ilişkiyi korumalıdır.
  4. Kişisel olarak lider edilen ABG’lerin, AYMNET İş Kuralları, AYMNET Politikaları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler de dahil olmak üzere, ABG Sözleşmesi’ne tam olarak uymasını sağlamak için elinden gelen çabayı harcamalıdır.
  5. Kişisel olarak lider edilen ABG’leri resmi AYMNET toplantıları, online toplantılar ve etkinliklerine katılmaya teşvik etmek için elinden gelen çabayı harcamalıdır.
  6. Lider yeni ABG’ye, AYMNET İş Kuralları ve AYMNET Politikaları dahil, ABG Sözleşmesi kapsamında ABG’nin sorumluluk ve yükümlülüklerini açıklamalı AYMNET İşi’ni nasıl yürüteceğini öğretmelidir.
  7. Bir Lider kendi hattından bağımsız başka bir liderin ekibiyle izni olmaksızın irtibat kuramaz.

5.2Safir Girişimci Düzeyi ve üzerindeki ABG’lerin Sorumlulukları:

Bir ABG, Safir Girişimci düzeyi ve üzeri unvanını ve ayrıcalıklarını kazanmak ve korumak için, yeterlik kazanma koşulları Kazanç  Planında belirtilmiştir. Bu koşullara dahil edilen görevler şunlardır:

 1. AYMNET İş Kuralları’nı ve AYMNET Politikaları’nı desteklemek, uymak ve İş Grubundaki diğer ABG’lere de aynısını yapmayı öğretmek ve teşvik etmek.
 2. Ekibindeki ABG’leri eğitmek.
 3. ABG Formları'nın düzgün bir şekilde doldurulmasını teşvik etmek.
 4. Ekibindeki ve gerekli görüldüğünde diğer liderlerin ekiplerindeki ABG’leri AYMNET İşi’ni yürütme ve AYMNET Müşteri Memnuniyet Politikası dahil AYMNET Ürünleri konusunda eğitmek.
 5. AYMNET tarafından organize edilen tüm AYM Akademi sertifika programlarına katılmak, teşvik etmek (tekrar edenler hariç).
 6. ABG’lerin AYMNET işini daha profesyonelce yapılması için ekibini AYM Akademi sertifika programlarına katılım konusunda teşvik motive etmek.
 7. AYMNET tarafından verilen kariyeri ile ilişkili görevleri yapmak.

Bölüm 6. Liderlik Hatlarının Korunması

 1. Yeni Lider Altında Yeniden Başvuru: Eski bir ABG’nin başvurusu AYMNET tarafından yalnız aşağıdaki koşullarla kabul edilir:
  1. Mevcut Lider altında bir ABG’nin sözleşmesini istifa etmek suretiyle sona erdirmiş ise ABG; En az 6 aylık bir bekleme döneminden sonra yeni bir Lider altında yeni bir ABG olarak başlayabilir. 

Eski bir ABG faaliyetsiz kalmalı ve herhangi bir ABG faaliyeti yürütmemelidir. Bu bekleme durumu aşağıdaki açıklanmıştır:

 1. AYMNET’den, ABG gibi iş amacıyla kullanmak üzere AYMNET Ürünü satın almamak (Müşteri olarak, yalnız kişisel kullanım amacıyla ürün satın alınabilir); veya
 2. AYMNET Ürün ve Hizmetleri’ni satmamak veya satışın herhangi bir aşamasına katılmamak, bir örnek olarak sipariş almamak, teslimat yapmamak veya ödeme kabul etmemek.
 3. Herhangi bir adaya AYMNET Girişimci İş Planı sunumu yapmamak; veya
 4. Faaliyetin hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir ABG tarafından yapılan, desteklenen veya organize edilen veya ABG’lere veya adaylara tanıtılan herhangi bir toplantıya/ etkinliğe katılmamak; veya
 5. ABG’lerin düzenledikleri de dahil herhangi bir AYMNET toplantısına katılmamak; veya
 6. Kendi adına veya başka bir kişi adına olsun olmasın, başka bir ABG’nin düzenlediği veya onun adına düzenlenen herhangi bir faaliyete katılmamak; veya
 7. Eş veya 1. Derece akrabalar üzerinden ABG faaliyetlerine devam etmemek
 8.  Düzeltici önlem: İstifadan kaynaklı 6 ay eylemsizlik içinde olması gereken bir ABG’nin, bu dönem içerisinde herhangi bir ABG faaliyetine katıldığı öğrenildiğinde sonradan sözleşme imzalayarak yeniden ABG olsa da bu kişi ABG Sözleşmesi’ni ihlal etmiş olacaktır.

Bu durumda, AYMNET düzeltici önlem alabilir. Bu önlemler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ihlal eden ABG’nin AYMNET İşi’nin feshedilmesi, eski alt grubunun ve/veya ihlal sırasında gerçekleşen iş hacminin doğru liderlik hattına transferini de içerebilir.

 1. AYMNET’in, eski bir ABG’sinin yeni bir lider altında ABG başvurusunu kabul ettiği tarihten itibaren bir (1) yıl geçtikten sonra, bir ABG’nin, halen farklı bir lider altında lider edilen eski ABG’sine tekrar lider olmak için itiraz etme hakkı sona erer.
 2. Diğer Tasfiyeler: Ortaklığın tasfiyesi (geçerli ise) sonucu bir AYMNET İşi’nin ayrılması veya bölünmesi karara bağlanmışsa, bu ayrılma veya bölünme Liderlik Hattındaki AYMNET İşi’nin çıkarlarını ve/veya gelirini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
  1. Bir AYMNET İşi Yürüten Bir Tüzel Kişiliğin Tasfiyesi: Bir AYMNET İşi yürüten bir tüzel kişiliğin tasfiyesinden önce, AYMNET’in aksine açık yazılı bir onayı yoksa, AYMNET İşi başlangıçta kuruluş adına ABG olan tüzel kişiliğin yetkili temsilcisine devredilebilir. Aksi takdirde, ABG sözleşmesi feshedilecektir.
  2. Toplu olarak, ABG’lerin istifası halinde 6 ay bekleme süresi dolsa bile, başka lider altında ABG sözleşmesi yapamaz.

Bölüm 7. AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın ve AYMNET Girişimci İş Planı’nın Sunumu

 1. Davetler ve Sunumlar: Bir ABG, bir adayı AYMNET Girişimci İş Planı sunumuna davet ederken, AYMNET Girişimci İş Fırsatı veya davetin ve sunumun niteliği hakkında yanlış bir izlenim vermemeli veya başka bir şekilde yanlış tanıtmamalıdır, bu nedenle ABG özellikle:
  1. Sunumun veya AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın ücretli bir işe girme fırsatı olduğu izlenimi vermeyecektir.
  2. Davetin bir sosyal etkinlik olduğu izlenimi yaratmayacaktır;
  3. Daveti bir “pazar araştırması” şeklinde kamufle etmeyecektir;
  4. AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nı AYMNET dışında bir kişi, şirket veya organizasyonla iş ilişkisi olarak tanıtmayacaktır;
  5. AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin, AYMNET dışında bir kişi, şirket veya organizasyon tarafından işletilen bir komisyonculuk, sevkiyatçılık veya aracılık işince dağıtılan ürünlerin sadece bir bölümü olduğunu belirtmeyecektir;
  6. AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın, ABG’lerin, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin başka bir işin bir parçası olduğunu belirtmeyecektir; veya
  7. Böyle bir davette sunumun AYMNET Girişimci İş Planı ve AYMNET Girişimci İş Fırsatı hakkında olduğunu vurgulayarak belirtecektir;
  8. AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nı, ABG’nin AYMNET ile ilişkisini ve AYMNET İşi’nin niteliğini yanlış şekilde tanıtmayacak veya AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin layıkıyla değerlendirilmesi için gerekli bilgileri vermeyi ihmal etmeyecektir.
  9. AYMNET İşi’ni pasif yatırım fırsatı, bir franchise fırsatı veya yıllık bir maaş teklifi, sabit gelir fırsatı veya bir çeşit sermaye yatırımı şeklinde tanıtmayacaktır.
  10. AYMNET Girişimci İş Planı kapsamında sağlanan faydaların, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin satın alınmasından ve satışından ve/veya aynısını yapan başkalarını üye yapmaktan kaynaklandığı belirtecek aksini açıklamayacaktır.
  11. Bir ABG, davet ve AYMNET Girişimci İş planı sunumlarında başka bir ABG’nin misafirlerine liderlik yapamaz, yönlendirmede bulunamaz. Bir ABG’nin davetlisi olarak AYMNET etkinliklerinin herhangi birisine katılan misafir bir başka ABG’den ürün alamaz, kayıt olamaz. Bu yaptırımın süresi 30 gün ile sınırlıdır.
 2. Adaylarla ve müşteri Adaylarıyla İlk Tanışma: ABG adaylarıyla veya AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin müşteri adaylarıyla ilk temasında ABG şunlara dikkat etmelidir:
  1. İlk temas ve tüm temaslarında dış görünüm itibariyle şirketi en iyi şekilde temsil etmeye özen göstermelidir.
  2. Kendisini adıyla tanıtmalı ve bir ABG olduğunu açıklamalı,
  3. AYMNET’i ve ABG ile AYMNET’in ilişkisini uygun bir şekilde tanıtmalı,
  4. Bu temasın amacını belirtmeli yani AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin satışı ve/veya adaya AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın tanıtımı olduğunu açıklamalıdır,
  5. Adayın AYMNET Girişimci İş Fırsatı, AYMNET Ürün ve Hizmetleri, ABG veya AYMNET hakkındaki sorularını doğruluk ve dürüstlükle ve tüm şeffaflık ve içtenliği ile yanıtlamalıdır.
 3. Liderlik Kuralları: Hiçbir ABG içerik ve koşullar yönünden AYMNET İşi veya AYMNET Girişimci İş Fırsatı ile ilgili olarak doğru ve tam olmayan herhangi bir faaliyette bulunmayacak, herhangi bir ifade kullanmayacak veya doğru ve tam ifade kullanmaktan kaçınmayacaktır. ABG (örnek olarak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) şunlara dikkat etmelidir:
  1. Yalnız güncel karları, kazançları, satış rakamlarını ve yüzdeleri; AYMNET tarafından yayınlandığı şekilde açıklamalıdır.
  2. Yalnız resmi AYMNET onaylı materyalleri kullanmalıdır.
  3. Kendi kişisel deneyimine dayanan kazanç ve/veya prim sunumlarının yanı sıra sadece AYMNET tarafından yayınlanan güncel ortalama karları, kazançları ve satış rakamlarını ve yüzdelerini de açıklayarak yapmalıdır.
  4. Gerçekten kendisinin başarılı bir AYMNET İşi kurması sonucu, bu işten elde edilen kazançlarla olmak kaydıyla, kişisel yaşam tarzı örnekleri ve hayır işlerine katkılarından söz edebilir.
  5. AYMNET’in, AYMNET Ürün ve Hizmetleri’nin satışlarına dayanarak prim ödemesi yaptığını vurgulamalıdır.
  6. AYMNET İşinin, biraz çaba ve zaman harcayarak veya hiç zaman ve çaba harcamadan başarının elde edilebileceği bir “çabuk zengin olma” fırsatı olduğunu söylememelidir.
  7. AYMNET ile AYMNET’e bağlı veya AYMNET ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkiyi yanlış şekilde tanıtmamalıdır.
 4. Özel Bölgeler Yoktur: Hiçbir ABG, AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nın bir parçası olarak özel bölgeler olduğunu söylemeyecektir.
 5. Satın Alma Zorunluluğu Yoktur: Bir ABG, yeni kayıt olan ABG’lerin kullanması amacıyla hazırlanan resmi AYMNET ürün/hizmetleri  dışında, ürün ve/veya hizmetler satın almaya zorunlu tutmayacaktır.

Bölüm 8. AYMNET Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanılması

 1. ABG, mülkiyeti AYMNET’e ait olan veya AYMNET’e  tescil edilen AYMNET’in ticari markalarını veya telif hakkı ile fikri mülkiyetine sahip olduğu diğer bilgileri sadece AYMNET İş Kuralları ve AYMNET Politikaları da dahil olmak üzere ABG Sözleşmesi’nde belirtilen yürürlükteki koşul, kural ve prosedürler uyarınca kullanacaktır.
  1. AYMNET bazı ticari markaların, örn. logoların, servis işaretlerinin ve diğer fikri mülkiyeti ve endüstriyel mülkiyeti olan telif haklarının tescilli sahibidir. Bunlara AYMNET ismi, AYMNET Ürün ve Hizmetleri ile bağlantılı olarak kullanılan çeşitli ticari markalar, ticari isimler ve servis işaretleri ve çeşitli etiket tasarımları da dahildir.
  2. ABG’ler, AYMNET’e ait olan veya AYMNET’e  tescil  edilen,  telif hakkı olan fikri mülkiyet materyallerini sadece AYMNET’in önceden yazılı onayı ile kullanabilirler. Bu kullanım burada aksi belirtilmedikçe onay ekinde AYMNET tarafından saptanan bazı koşullara bağlanabilir.
 2. Kartvizitler: AYMNET İş Kuralları’na ve ABG Sözleşmesi’nin tüm diğer hükümlerine tam olarak uyan bir ABG - AYMNET tarafından aksine bir yönlendirme yoksa - AYMNET adını (ancak AYMNET’e ait olan veya AYMNET’e tescil edilmiş olan AYMNET™  logosunu veya diğer ticari markalarını, ticari isimlerini veya servis işaretlerini değil) bu isim hiçbir değişiklik yapılmadan aşağıdaki şekillerden biri gibi yazılmak kaydıyla, basılı kartvizitlerinde kullanabilir:

(Ad Soyad)

AYMNET Bağımsız Girişimcisi veya

(Ad Soyad)

AYMNET Ürün ve Hizmetleri Bağımsız Girişimcisi

 1. Tanıtıma  Yönelik  literatür,  Kırtasiye,  Eşantiyon  vb.:  ABG'ler, üzerinde AYMNET’e ait veya AYMNET’e  tescilli olan AYMNET adı veya logosu veya ticari markaları,  (izin almaksızın) ticari isimleri veya servis işaretleri olan hiçbir malzeme üretmeyecek veya AYMNET dışı başka bir kaynaktan edinmeyecektir.
 2. ABG Reklamları: Bir ABG, AYMNET’in önceden yazılı onayını almak kaydıyla, AYMNET’i, AYMNET Ürünleri’ni ve AYMNET Girişimci İş Fırsatı’nı tanıtmak için her türlü mecrada reklam ortamını kullanabilir. Talep, düşünülen başlangıç tarihinden en az 30 gün önce yazılı olarak sunulmalı, teklif edilen reklamın bir kopyası ve medya ile ilgili ek bilgiler de bu talebe eklenmelidir. AYMNET kendi takdir hakkını kullanarak bu onayı geri çekebilir.
 3. Sosyal Medya Kullanımı: Hiçbir ABG kullanmış olduğu kişisel sosyal medya hesapları ve web sitelerinde AYMNET’in resmi sosyal medya hesabı ve/veya web sitesi olduğu izlenimini uyandıracak isim, alan adı (domain/hosting), görsel ve içerik kullanamaz.

Hiçbir ABG kişisel sosyal medya hesapları ve web sitelerinde AYMNET tarafından onaylanmamış görsel, içerik, kampanya, video v.b. kullanamaz.

 1. ABG Kişisel verilerinin kullanılması: AYMNET gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak  ABG’lere SMS, e-mesaj ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

ABG’ler, almış olduklarını ürün sonuçlarını, gelir sonuçlarını, başarı hikayelerini sözleşme sona erse bile AYMNET tarafından kullanılmasına gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve beyan etmiştir.

Bölüm 9. Ölüm, Vasiyet ve Terk

9.1. Ölüm: Bir ABG’nin ölümü halinde, AYMNET İşi mirasçılarına intikal eder. Bir ABG miras bırakmadan ölürse, AYMNET İşi’nin transferinde kanuni veraset ile ilgili yasalar uygulanacaktır.

9.2. Vasiyet: ABG, AYMNET işini vasiyet olarak miras bırakılabilir. Bu varis veya seçilen kişiler vasiyet eden kişinin tüm sorumluluklarını, AYMNET Girişimci İş Planı hükümlerine uygun olarak ödenmiş olan ve vasiyet eden kişinin hak etmiş olduğu tüm komisyonları ve/veya diğer ödemeleri de dahil olmak üzere üstüne almalıdır.

 1. Terk: Bir ABG aralıksız olarak 2 (1 yıla çekilebilir) yıl süre boyunca AYMNET işini yapmamış veya BİN-SİS üzerinden herhangi bir faaliyette bulunmamış ise AYMNET işini terk etmiş kabul edilir. Bu durumda AYMNET işini terk etmiş sayılan kişinin ABG Sözleşmesi üzerinde bir hakkı kalmaz.

Bölüm 10. Sözleşmenin İhlali; Prosedürler ve Yaptırımlar

10.1.Prosedürler

 1. Soruşturma: AYMNET Etik Kurulu, ABG Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine, edileceğine ve böyle bir tehdidin varlığına inanırsa/düşünürse, söz konusu ABG’nin faaliyetini soruşturabilir. AYMNET Etik Kurulu böyle bir soruşturmayı re’sen veya şikayet üzerine başlatabilir.
 2. ABG’lerden Gelen Şikâyetler: Bir ABG, başka bir ABG’nin AYMNET İş Kuralları’na ve AYMNET Politikaları’na aykırı hareket ederek ABG Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine inanıyorsa/düşünüyorsa veya böyle bir ihlale neden olan faaliyetler hakkında bilgisi varsa, iddia edilen ihlalle ilgili tüm kanıtları da ekleyerek AYMNET Etik Kurulu’na yazılı veya elektronik ortamda (etik@aymnet.com.tr) bilgi verecektir.
 3. Bu bildirimi aldıktan sonra AYMNET Etik Kurulu, ilgili ABG’yi şikayetten haberdar edecek ve derhal savunmasını talep edecektir. Şikayet bildirimi ve/veya soruşturma mektubunun bir kopyası bu ABG’nin Üst Sıra liderleri olan safir girişimciden başlayarak Diamond girişimciye kadar gönderilecektir.
 4. Şikayet ve verilen yanıt bir karar vermek için yeterli bilgi içermiyorsa AYMNET Etik Kurulu taraflardan ek bilgi isteyebilir.
 5. AYMNET Etik Kurulu, eldeki bulgu ve belgelere dayanarak, AYMNET İş Kuralları’nın ve AYMNET Politikaları’nın veya ABG Sözleşmesi’nin başka hükümlerinin ihlal edilip edilmediğine karar verecek ve AYMNET İş Kuralları’nın Kurallara Uyma Bölümü gereğince gerekli önlemleri alacaktır.

10.2.Yaptırım Bildirimi.

 1. AYMNET Etik Kurul, kural ihlal eden ABG’ye ayrıca Üst Sıra liderleri olan safir girişimciden başlayarak diamond girişimciye kadar bir karar mektubu gönderecektir. Soruşturulan ABG; hakkında AYMNET Etik Kurulu tarafından verilen kararın haksız olduğunu düşünüyor ise kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde itiraz kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunabilir.

10.3.Bildirimin İçeriği:

 1. AYMNET Etik Kurulu Kararı ABG’ye, yasanın izin verdiği herhangi bir yöntemle, ABG’nin www.aymnet.com.tr üzerindeki kayıtlı adresine, faksına veya e-posta adresine gönderilecektir.
 2. Bu bildirimde, AYMNET İş Kuralları’nın veya ABG Sözleşmesi’nin diğer hükümleri içinde ihlal edilen veya uyulmayan bölümü(leri) ile alınan önlemin yürürlüğe gireceği tarih bildirilecektir.
 3. Haklardan Feragat: AYMNET İş Kuralları’nı ve AYMNET Politikaları’nı veya ABG Sözleşmesi’nin başka bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle kendisine karşı önlem alınmış olan ABG, bu önlem sonucu veya önlemle ilgili AYMNET’e karşı herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 4. Yaptırımlar:

AYMNET Etik kurulu kural ihlali yapan ABG hakkında; ihlal edilen kuralın önemi, ihlal yapan ABG’ nin kişiliği, ihlalin şekli, ihlalin yapılmasındaki kastın yoğunluğu, ortaya çıkan zararın miktar ve önemi, yapılan ihlal sonucunun ortaya çıkarttığı veya çıkartacağı etkilerin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımlardan uygun olanı uygular. Etik kurul tarafından soruşturmaya başlanması ile birlikte gerekli tedbirler ayrıca alınır.

 1. İhtar,
 2. Kınama,
 3. Zararın tazmini,
 4. Eğitime katılma mahrumiyeti,
 5. Taktir ve onurlandırma mahrumiyeti,
 6. Hak ettiği kalifikasyonlardan mahrumiyet,
 7. Hak edişlerin geri iadesi,
 8. Satın alma haklarının ve kazancının askıya alınamsı,
 9. Para cezası ( ödemelerde kesinti ),
 10. Sözleşmenin askıya alınması,
 11. Yasal işlem başlatılması,
 12. Sözleşmenin feshi ve ihraç
  1. Sebebi ne olursa olsun fesih durumunda ABG şu şekilde davranacaktır:
 1. AYMNET’e ait olan veya AYMNET’e tescilli tüm ticari markaları, ticari isimleri, işaretleri veya diğer telif hakkı olan şeyleri kullanmaya son verecektir.
 2. Kazanılmış rozetleri satamaz, piyasa koşullarına göre belirlenen bedeli karşılığında iade edebilir.
 3. Kendisini ABG olarak tanıtmaya son verecektir;
 4. AYMNET İş Kuralları’nın 4., 5. Ve 6. Bölümlerinde belirtilen, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ABG faaliyetlerinde bulunmaya son verecektir.
 5. Bir ABG’nin böyle bir ABG Sözleşmesi ihlali karşısında AYMNET'in herhangi bir önlem almaması, yürürlükteki yasaların tanıdığı diğer haklarından veya düzelteci önlemlerden vazgeçtiği anlamına gelmez.

Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. KABUL EDİYORUM